Year 2001

Committee

commitee

Troop Leader: Tian Hang Wei
Boy Scout Troop Leader: Yeoh Chyau Wei
Secretary: Ong Zhan Hong
Asst. Secretary: Phoong Chuang Xing
Badge Secretary: Khoo Chia Pin
Treasurer: Tan Lee Kian
Quartermaster: Tea Shi Ming
Auditor: Ma Chun Hwang
Website Officer: Tan Weng Son

Achievement

N/A