Year 2007

Committee

2007 Committee

Troop Leader: Yang Tse Wen

Rover Troop Leader: Adrian Lee Kee Chuan

Senior Troop Leader: Rooban A/L Palani

Junior Troop Leader: Choy Johnn Han

Secretary: Joey Tan Hoa Yi

Asst. Secretary: Benjamin Chan Yi Ren, Khoo Teng Jinn

Treasurer: Tan Chee Yik

Senior Badge Secretary: Kevin Ch’ng Jun Yan

Junior Badge Secretary: Loh Ming Wei

Quartermaster: Tan Pung How

Auditor: Ramen Khoo Kok Liang

Committee: Ng Jian Soon, Tho Chee Yeen, Tan Kwan Yean, Khoo Horng Jie,

Denzil b. Adi Saw, Tan Yan Kai, Lau Giap Guan,

Achievement

N/A