Year 2014

Committee

2014 Committee

TROOP LEADER Wong Hanson 5S3
ASST. TROOP LEADER

ROVER TROOP LEADER

Tan Hong

Ooi Ka Kye

5S4

6AS2

BOY SCOUT TROOP LEADER Ch’ng Ming Wei 5S5
ASST. BOY SCOUT TROOP LEADER Chuah Soon Huat

Thien Ruan Yuan

5M2

5S5

SECRETARY Hong Jing Yeung 5S2
ASST. SECRETARY

BADGE SECRETARY

Chan Kok Keong

Yun Yong Sheng

5S2

5P1

TREASURER Choo Kim Seng 5M1
ASST. TREASURER Yeoh Jie Sheng 5M2
QUARTERMASTERASST.

QUARTERMASTER

Ang Wei Jian

Tang Te Ken

5K1

5M2

DISCIPLINE MASTER Goh Wei Pin 5S4
WEBMASTER Chuah You Quan

Eugene Ong Shin Fu

5S5

5S2

AUDITOR COMMITTEE Ang Wen Kai

Lua Shi Wei

Ng Jun Wei

Low Zhao Pang

5M1

5S2

5S4

5E1

 

Achievement

N/A