Year 2016

Committee

Troop Leader Ch’ng Zheng Yuen 5S2
Boy Scout Troop Leader Chua Qin Peng 5S7
Asst. Boy Scout Troop Leader Koay Zi Jie 5E1
Secretary Ong Jia Lun 5S2
Asst.Secretary Soh Hoo Ze Teng 5M2
 Treasurer Soh Hoo Ze Xiang 5M2
Quartermaster Lim Chee Hoong 5S7
Discipline Master Fong Jia Wei 5M2
Web Master Boon Yoong Theng 5K1
 Auditor Hoe Dong Liang 5S6
Committee Lim Jun Jia 5E1
Chia Cheng Han 5S7
Law Jack Lee 5S6
Chong Wen Jun 5S7

Achievement

N/A